objednavky@lekarenkosicka.sk
SMS KONTAKT:
0907 071 500
Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je
EFLEK s.r.o
• Plachého 1, 841 02 Bratislava - Dúbravka
• IČO: 47 205 083
• tel. číslo: +421255569005
• e-mail: newsletter@lekarenkosicka.sk
• web: www.lekarenkosicka.sk
Zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete obrátiť
Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, 
ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov. 
Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese:
• e-mail: newsletter@lekarenkosicka.sk
Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na tieto účely:
• spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
(pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy a práva dotknutých osôb. 
Dopyty a žiadosti dotknutých osôb sa snažíme vybavovať čo najskôr, ako je to možné, v súlade so zákonom.)
• spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy
(spracúvané osobné údaje, nevyhnuté na uzatvorenie a plnenie zmluvy)
• spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
(informácie pre klientov o novinkách, ktoré sa týkajú správy ich zmluvy)
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom na tieto účely:
• na účely marketingu,
• zasielania newsletterov spoločnosti

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod našej spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty sprostredkovateľov, 
ktorí majú prístup k osobným údajom našich klientov:
• systém odosielania newsletterov „sendinblue“
Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať:
• po dobu povinnú na základe Zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002,
• po dobu povinnú na základe Zákona o účtovníctve č.431/2002,
Profilovanie a odvodené údaje
Pri prispôsobení obsahu našej stránky analyzujeme získané informácie a zaraďujeme návštevníkov do určitých kategórií,
ktoré nám podľa stanovených kritérií umožňujú hodnotiť ich správanie a predvídať aspekty súvisiace s osobnými preferenciami a záujmami. 
Týmto spôsobom vytvárame profily osôb a získané údaje dopĺňame o ďalšie odvodené údaje. 
Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie založené na profilovaní.
Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
• právo na prístup k osobným údajom
• právo na opravu osobných údajov (ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, 
kontaktujte nás a my to napravíme
• právo na výmaz osobných údajov – „právo na zabudnutie“
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
• právo na prenosnosť údajov (prenosnosť údajov je nové právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami.
Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Jeho podstata spočíva v elektronickom odoslaní a doručení údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
• právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo dotknutej osoby aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuílne rozhodovanie vrátane profilovania
• právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na základe výslovného súhlasu, pričom je prevádzkovateľ povinný umožniť tento súhlas odvolať
• odvolať súhlas by ste mali vedieť rovnako ľahko ako ste ho udelili
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, (týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje) Úradu na ochranu osobných údajov; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; Webstránka: www.dataprotection.gov.sk; tel. číslo: +421 232 313 214

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
7:30-18:00
7:30-18:00
7:30-18:00
7:30-18:00
7:30-18:00
8:00-12:30
ZATVORENÉ
EFLEK s.r.o.
Plachého 1
841 02 Bratislava - Dúbravka
IČO: 47 205 083
DIČ: 2023803452
IČ DPH: SK2023803452